2015 YILI ARBORETUM ARAZİSİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN ÖNERGE

Tarih:05-10-2015

Konu: Arboretum Arazisi Plan Değişikliği İtirazı

Yalova Bahçelievler Mahallesi  12/73 Ada, 15,16,22,23 ve 24 parsellerin bulunduğu Arboretum Arazisi 26.08.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarakr  07.09.2015 tarihinde Yalova İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan “Yalova İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Özel Proje Alanı kaldırılmış ve bu alan “Mevcut Konut Alanı (Orta 151 – 300 ki/ha )” olarak plan değişikliği yapılmıştır.Yukarıda adı geçen arazi; 1937 yılına kadar Atatürk’ün denetiminde işletilen çiftlik bütün mal varlıkları ile birlikte 11.6.1937 tarihinde Atatürk’ün vasiyeti üzerine  amacına uygun kullanmak ve kamu menfaati gözetillmesi koşuluyla Millete bağışlanmıştır.Yalova Belediyesince yürürlülükteki Çevre Düzeni Planına uygun olarak Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onaylanarak imar uygulaması yapılmıştır. Yukarıda vurgulanan Yalova Bahçelievler Mahallesi  12/73 Ada, 15,16,22,23 ve 24 parsellerin bulunduğu  arazinin konut alanına dönüştürülmesi  Çevre düzeni Planınında çelişkiler yaratacaktır.Sonuç olarak, bahsi konu alanının konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğinin; kamu yararı, plan bütünlüğü ve eşitlik ilkelerine uygun olmadığı, , Büyük Önder Atatürk’ün,  11 Mayıs 1938'de TBMM’nde bizzat  Atatürk tarafından imzalanarak milletine bağışlandığı bu alanın AtatürK’ün bizlere bıraktığı vasiyete de bağdaşmadığını düşünmekteyim.  Bu nedenle; Yukarıda belirtilen gerekçelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak 07.09.2015 tarihinde askıya çıkarılan Plan değişikliğine itiraz ediyorum.