İL GENEL MECLİSİ NİSAN AYI GÜNDEMİ

Yalova İl Genel Meclisinin Nisan Ayı Gündemi belirlendi. 3 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel Başkanlığında İl Özel İdare toplantı salonunda gerçekleştirecek olan il Genel Meclisinin gündem maddeleri şöyle

BİRİNCİ BİRLESİM:

 1. 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 25 inci maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla seçilmesi,
 2. Kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile ihtiyaç halinde kurulacak diğer komisyonların belirlenmesi, imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun en az üç, en çok yedi, diğer komisyonlara ise en az üç, en çok beş üyeden oluşmasının kararlaştırılması ve bu komisyonlara üye seçiminin yapılması,

İKİNCİ BİRLESİM:

 1. İI Genel Meclisinin 05.03.2023 tarihli ve 47 sayılı kararı ile Kotu Belediyesine satış işlemi iptal edilen, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan C Blok, 2. Kat, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,
 2. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin daha ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanımak ve çeşitli faaliyetlerde bulunularak İl Özel İdaresi gelirlerinin artırılmasına fırsat sunmak amacıyla; 1-Yalova İl Özel İdaresi Bünyesinde Bütçe İçi İktisadi İşletme kurulması, 2-Ya1ova İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde bir adet İşletme ve İştirakler Birimi oluşturulması, 3- Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılması konusunun görüşülmesi,
 3. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince; ihtiyaca binaen İ1 Genel Meclisince ihdas edilen ve yazı ekindeki Dolu Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtileri 1 adet 1. Dereceli Mühendis Kadrosunun 5. Derece olarak, 1 adet Dereceli Sivil Savunma Uzmanı Kadrosunun 1. Derece olarak, 1 adet 6. Dereceli Tekniker Kadrosunun 5. Derece olarak, 1 adet 5. Dereceli Tekniker Kadrosunun 4. Derece olarak derece değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi,
 4. 4562 sayılı OSB Kanununun 7 nci maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince; İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Makina İhtisas OSB Müteşebbis Heyetine 2 asıl, 2 yedek, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı ihtisas OSB Müteşebbis Heyetine 2 asıl, 2 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi,

ÜCÜNCÜ BİRLESİM:

 1. 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan; Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu, 18 inci ve 39 uncu maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında ihtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya yönelik hazırlık çalışmalarının seferberlik anlayışıyla ivedi bir şekilde gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Engere Fener Mevkiinde İl Özel İdaresi imkânlarıyla yeniden düzenlenen ve yılda binlerce turist tarafından ziyaret edilen Yaren Baba Türbesi etrafının, halkın kullanımına açık şekilde günün gelişen şartlarına uygun modern bir mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

       DÖRDÜNCÜ BİRLESİM:

 1. İI Özel İdaresi bünyesinde kanalizasyon işlerinde kullanılan vidanjörün; isteğe bağlı olarak köylerde bulunan özel şahıslara veya tüzel kişilere ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve kanalizasyon şebekesi tıkanıklıklarının açılması taleplerinin karşılanmasında kullanılmak üzere görevlendirmesi ve bunun için tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okuması ve müzakere edilmesi,
 2. Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 93 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarına hazırlanan raporların okuması ve müzakere edilmesi,
 3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 nci maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BESİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit ve tescil edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. 5302 sayılı İ1 Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl (2022) gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince İl Genel Meclisin bilgisine sunulması,
 3. Dilek ve temenniler,
 4. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!