İL GENEL MECLİSİ ARALIK AYI GÜNDEMİ

Yalova İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Soygüzel Başkanlığı’nda İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacak. 1 Aralık pazartesi günü Saat 15.30’da toplanacak olan meclis gündem maddeleri de belirlendi. Önemli kararların görüşüleceği meclis Aralık ayında önemli konuları ele alacak

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. İlimiz ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi, ticaret, tarım, turizm, eğitim, sağlık vb. alanlarda yapılan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmalara İl Özel İdaresi tarafından destek olunması konusunun görüşülmesi,

2. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları F Blok, 1. Kat, 21 numaralı işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması konusunun görüşülmesi,

3. İlimiz, Altınova İlçesi, Kaytazdere Beldesinde kain olup, imar palnında ilköğretim okulu alanında kalan ve üzerinde Tetaş Tekstil İlkokulu-Ortaokulu bulunan 142 ada, 1 nolu parseldeki 4099 m² lik taşınmazın Kaytazdere Belediyesi adına kayıtlı 1498/4099 m² lik hissesinin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62 ve 65 inci maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca İl Özel İdaresine bedelsiz devrinin kabulü kanusunun görüşülmesi,

4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2022 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesislerle ilgili yerine geritilecek hizmetler için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2022 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

6. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve demirbaşlarına kayıtlı olup bakımı ve onarımı ekonomik olmayan, aynı zamanda İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından ihtiyaç fazlası haline gelen 1999 Model KOMATSU VA320 marka Lastik Tekerlekli Loder’in, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 64 uncu maddeleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi gereğince, bir kamu kurumu niteliğinde olan Yalova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi konusunun görüşülmesi,

7. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde keşfedilen yeni su kaynaklarının analizlerinin yapılması ve analiz ücretlerinin ödenmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

8. KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il envanter çalışmalarına esas olmak üzere; Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31/12/2021 tarihi itibariyle köy yolu, içme suyu, atık su ve tarımsal altyapı sektörlerinde gerçekleştirilen projeler ile köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi kararının alınarak Bakanlığa gönderilmesi konusunun görüşülmesi,

9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 55 inci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar sonucunda bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2022 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması hizmetleri için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2022 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42’nci maddeleri ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerle ilgili yapılacak hizmetler için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2022 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

12. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesi gereğince, ilimiz sınırları içerisinde jeotermal su kullanan işletmelerden metreküp birim cinsinden tahsil edilecek su kullanım bedeli için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi,

13. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi Çukurköy Köyünde Eren Dede olarak bilinen mezarın da bulunduğu yerin, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla sosyal tesislerin olacağı şekilde “mesire-piknik alanı” olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü, Merkez Mahallesi Özyer Sokakta meydana gelen çökmelerin nedeninin araştırılması için zeminde gerekli teknik çalışmanın yapılması, sonrasında bulunan çözüme göre yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla onarımının yapılarak tekrar ulaşıma açılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

15. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesine istinaden İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 4 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ve 2 İnşaat Teknikerine ödenecek ücret tavanlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi,

16. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2022 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için ise 3’er hayırsever vatandaşın seçilmesi,

17. İlimiz Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan ve halk arasında Yaren Baba Türbesi olarak bilinen yerin (türbenin) günümüz şartlarına ve manevi şahsiyetine uygun olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

18. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve uygun projenin geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

19. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy

tüzel kişiliğine ait arsa üzerine yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

20. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında yüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

21. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı kapsamında ayrılan bütçe imkanları ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetler itibariyle; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi,

22. Dilek ve temenniler,

23. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Yalova Nöbetçi Eczaneler